Ενημέρωση καταναλωτών για σχέδια χορηγιών

  • Για ανακοινώσεις της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ακολούθησε τον πιο κάτω σύνδεσμο.
  • Για καθεστώτα στήριξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ακολούθησε τον πιο κάτω σύνδεσμο.
  • Για Χρηματοδοτικά Προγράμματα από την Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας ακολούθησε τον πιο κάτω σύνδεσμο.