ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς.

Το κείμενο που ακολουθεί επεξηγεί τον τρόπο και μεθόδους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων αυτών, καθώς και τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε σε σχέση με τα δεδομένα αυτά.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία μόνο στον βαθμό που χρειάζεται για την εγγραφή σας ως μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, να τύχει χειρισμού τυχόν αίτημα ή παράπονό σας και για σκοπούς εξυπηρέτησης των σκοπών και επιδιώξεων του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.

Σκοπός της επεξεργασίας
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών (ΚΣΚ) επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων του, τα οποία περιλαμβάνουν:

  • Την παροχή πληροφοριών, εξατομικευμένων απαντήσεων, συμβουλών και υποστήριξη προς τους καταναλωτές σε σχέση με τα νόμιμα δικαιώματα τους ή για προβλήματα σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιήσει, καθώς και σε γενικότερα θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών.
  • Τη διερεύνηση παραπόνων και καταγγελιών για κατ’ αρχήν ενδεχόμενη παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και των οικονομικών τους συμφερόντων και όπου χρειάζεται, τη διαβίβαση τους στις Αρμόδιες Αρχές για περαιτέρω διερεύνηση και χειρισμό.
  • Τη διεξαγωγή ελέγχων και επιθεωρήσεων όπου ως Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών έχουμε εξουσιοδότηση και ερευνών της αγοράς.
  • Την γενική ενημέρωση των καταναλωτών σε θέματα που τους ενδιαφέρουν.

Αποθήκευση προσωπικών δεδομένων
Για την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών χρησιμοποιείται μηχανογραφικό σύστημα, πρόσβαση στο οποίο έχει μόνο το προσωπικό του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και εξουσιοδοτημένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, στο μηχανογραφικό σύστημα που αναφέρεται πιο πάνω.

Τέλος, για σκοπούς διευκόλυνσης της άσκησης των αρμοδιοτήτων του και εξυπηρέτηση του κοινού, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών λειτουργεί την τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης των Καταναλωτών 700 00 700. Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες στη Γραμμή Εξυπηρέτησης των Καταναλωτών καταγράφονται σε ηλεκτρονικό σύστημα, πρόσβαση στο οποίο έχει ο Συντονιστής/Διευθυντής του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Όσον αφορά στο μηχανογραφικό σύστημα και τη Γραμμή Εξυπηρέτησης των Καταναλωτών 700 00 700, πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω, οι οποίοι διαθέτουν μοναδικό κωδικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Ο διακομιστής του συστήματος είναι κλειδωμένος σε ασφαλές χώρο, πρόσβαση στον οποίο έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Σε ποιον κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα
Σε περίπτωση που προσωπικό αίτημα σας αφορά παράπονο ή καταγγελία εναντίον εμπορευόμενου, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν στον εμπορευόμενο ή/και σε άλλη αρμόδια αρχή ή οργανισμό, αν αυτό είναι απαραίτητο, για σκοπούς διερεύνησης του αιτήματος σας, εκτός και αν δηλώσετε ρητά ότι δεν επιθυμείτε την διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων.

Για πόσο διάστημα αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα
Τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται στο μηχανογραφικό σύστημα και αφορούν την εγγραφή σας ως μέλους του ΚΣΚ διατηρούνται στο σύστημα μέχρι τη διαγραφή σας από μέλος. Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τυχόν παράπονό σας, διαγράφονται μετά την πάροδο μέγιστης περιόδου 5 ετών από την ολοκλήρωση του χειρισμού του παραπόνου.
Η διαγραφή των δεδομένων από το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των επικοινωνιών της Γραμμής Εξυπηρέτησης των Καταναλωτών 700 00 700, γίνεται μετά την πάροδο μέγιστης περιόδου δυο χρόνων.

Οι προαναφερόμενες χρονικές περίοδοι δύναται να παραταθούν σε περίπτωση που το επιτάσσουν αντικειμενικοί λόγοι. Δεν διαγράφονται οποιαδήποτε δεδομένα για τα οποία εκκρεμεί οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική διαδικασία που αφορά ή σχετίζεται με την υπόθεση.

Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης στα προσωπικά σας δεδομένα
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων που τηρούμε σχετικά με το πρόσωπό σας. Διατηρείτε επίσης, το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω δικαιώματα, παρακαλούμε όπως υποβάλετε γραπτό αίτημα στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας
Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται βάσει συναίνεσης σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε.
Αν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, παρακαλούμε όπως υποβάλετε γραπτό αίτημα στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]

Συνέπειες μη παροχής προσωπικών δεδομένων
Σε περίπτωση μη παροχής των προσωπικών σας δεδομένων ή σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος σας για διαγραφή ή για περιορισμό της επεξεργασίας ή για εναντίωση στην επεξεργασία ή για ανάκληση της συγκατάθεσης σας, o ΚΣΚ ενδέχεται να μην μπορεί να χειριστεί το παράπονο σας.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε Εποπτική Αρχή
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία προς τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών
Τηλ.: 700 00 700
φαξ: +357 22 516118
e-mail: admin@katanalotis.org.cy