Θέμα: Δωρεάν διαδικτυακή εκπαίδευση για το νομικό πλαίσιο που διέπει τα δικαιώματα του καταναλωτή. Εφαρμογή νέων νομοθεσιών και πως αυτές επηρεάζουν την επιχείρηση σας

Για περισσότερεσ πληροφορίες πατήστε εδώ.

Συμμετοχή Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών (ΚΣΚ) στο ευρωπαϊκό συνέδριο του Eurochambre και της ΒΕUC στις Βρυξέλλες

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών συμμετείχε στις 16 – 17 Ιουνίου 2022 στο ευρωπαϊκό συνέδριο που διοργάνωσε το Eurochambre κοινοπραξία με τον BEUC στις Βρυξέλλες, όπου συζητήθηκαν και ανταλλάχθηκαν απόψεις για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Επιτυχίες και προκλήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Consumer Law Ready III.
 1. Τελευταία νέα και ενημέρωση σε σχέση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες  για τα δικαιώματα των καταναλωτών:
 • Οδηγία 2019/2161/ΕΕ (για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών),
 • Οδηγία 2019/771/ΕΕ (σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ, και την κατάργηση της οδηγίας 1999/44/ΕΚ)
 • Οδηγία 2019/770/ΕΕ (σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών) 
 1. Εφαρμογή των γενικών κανόνων για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές στις πράσινες αξιώσεις (green claims).
 1. «Influencer marketing»: Πως επηρεάζονται οι καταναλωτές και τι θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις.
 2. Ψηφιακό περιεχόμενο: Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις;
 • Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2022 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μια ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες) και για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ.
 1. Ψηφιακή Αγορά: Τι συμβαίνει όταν μια επιχείρηση δεν συμμορφώνεται με την νομοθεσία;
 1. Συζήτηση για την πορεία και το μέλλον του Ευρωπαϊκού προγράμματος Consumer Law Ready.

Φωτογραφικό υλικό από το ευρωπαϊκό συνέδριο του Eurochambre και της ΒΕUC στις Βρυξέλλες